print header

האם שמירת הבריאות זו מצווה?

האם שמירת הבריאות זו מצווה?


על החתום: הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א; הרב אהרן-יהודה לייב שטיינמן שליט"א; הרב משה שמואל שפירא שליט"א; הרב מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א; הרב ניסים קרליץ שליט"א; הרב שמואל אויערבאך שליט"א

(קטע מתוך הודעה כללית לציבור בעניין הסכנות שבעישון, אדר א' תש"ס)

להלן ציטוט מדברי הרב עובדיה יוסף שליט"א:

"וכמו שאנו סומכים הלכה למעשה על חוות דעת הרופאים בענייני פיקוח נפש בשבת וביום הכיפורים ובשאר דינים וכמבואר בפוסקים, כן אנו צריכים לשמוע אליהם להרחיק עצמינו מדברים הגורמים סכנה לבריאות האדם. וזאת ע"פ מה שפסק הרמב"ם (פ"ד מהל' דעות ה"א) ש'הואיל והיות הגוף בריא מדרכי עבודת ה' הוא, שהרי אי אפשר שידע האדם דבר מידיעת הבורא ועבודתו, והוא חולה...' ".

(במכתב הקורא להימנעות מעישון; ו' אדר תשס"ב )

החפץ חיים - רבי ישראל מאיר הכהן מראדין:

"ומצווה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה."

(רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, "משנה ברורה", סימן קנ"ה, סעיף קטן י"א; בשם הטור)

מציטוט זה למדים אנו ששמירת הבריאות שלנו היא מצווה. כמו שאנו מצווים לשמור את הנשמה מחולאים של מידות רעות והתנהגויות לא טובות, כך אנו מצווים להנהיג עצמינו בדרך שתשמור על בריאותינו, כדי שנהיה בריאים וחזקים לתכלית שלשמה נבראנו. להלן ציטוטים מדברי החזון איש על מצוות שמירת הבריאות:

"מן החובה על האדם להשתדל ברפואת עצמו, כמו שהוא חייב להשתדל ברפואת חבירו."

("קובץ אגרות חזון איש", חלק א, סימן קל"ח)

"הדקדוק על אמצעי הבריאות היא עבודה אהובה לפניו יתברך."

("קובץ אגרות חזון איש", חלק א, סימן קל"ז)

"הרבה פעמים יש ירידה ברוחניות מסיבות בריאוּת."

("מעשה איש", חלק ג', עמוד כ"א; עו' הרב צבי יברוב; הוצאה שנייה, בני ברק, תשנ"ט)

לסיכום אנו רואים שעל פי השקפת היהדות יש לשמור על בריאותינו הרוחנית וגם הגשמית, יש לדאוג שגם הגוף שלנו יהיה בריא. כמו שנאמר: "נפש בריאה – בגוף בריא".

מקור: שמעון כהן

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו