print header

מילון מושגים פיננסיים מ-א' ועד ת'

כמה פעמים יצא לכם לשבת מול בנקאי שדיבר אתכם על סוגי ריביות, הלוואות וכדומה או לשוחח עם אדם העוסק בכלכלה ולשמוע מושגים שרק נשמעים מוכרים, ולא ממש ידעתם על מה הם מדברים? מהיום תוכלו לעשות לעצמכם מעט סדר בראש ולהבין את רוב מושגי היסוד בכלכלה, בשפה ברורה ובלי לחשוש שמישהו מנסה לסדר אתכם. אתם מוזמנים לקרוא בעיון רב את מילון מושגי הכלכלה שלפניכם ולהגיע מוכנים יותר לקראת הפגישה הבאה שתשפיע על העתיד הכלכלי שלכם. 
 
מושגים פיננסיים: גרף עם עקומה יורדת

איגוח

איגוח היא הנפקה של אגרות חוב אשר מגובות בזרמי הכנסות או בנכסים, כאשר התגמולים של מחזיק האג"ח מבוסס על הכנסות עתידיות.

איגרות חוב

אחת הדרכים החשובות לגיוס הון זר, פעולה זאת נושאת ריבית ומונפקת על ידי חברה, גוף גדול ואפילו ממשלה המעוניינת לגייס כסף מהציבור. אותה חברה אשר מנפיקה את אותן איגרות חוב, לווה כסף מקוני שטר החוב ומתחייבת להחזיר להם את הסכום שנלקח על פי מועדים שנקבעים ובתוספת ריבית והצמדה, ממש כמו הלוואה מהבנק.

איגרת חוב להמרה

מושג זה מתייחס לאיגרת חוב אשר מונפקת על ידי חברה כלשהי וניתן להמיר אותן למניות רגילות של החברה שהנפיקה אותן.

אישור לסליקה

בקשה לאישור ביצוע פעולת תשלום. האישור הזה ניתן לאחר שהעסקה עברה בהצלחה את שלבי הבדיקה הראשוניים והאימות של נוהלי המערכת הנדרשים.

אשראי

הזכות הניתנת לשימוש בסחורות ושירותים, או הרשות לקבלת זכות קניין בהם, כל זאת בהתאם להתחייבות לשלם עבורם במועד מאוחר יותר. הפרש הזמנים שבין מועד קבלת הזכות לבין מועד התשלום הוא הבסיס המורה על גביית הריבית.​
מושגים פיננסיים: צלליות של אנשים עם מזוודות על רקע שעון אנלוגי

ביטחונות

נכסים או כל דבר בעל ערך אשר משועבדים לטובת המלווה, זאת על מנת להבטיח את החזר ההלוואה על כל תנאיה. ישנם סוגי ביטחונות רבים אך בדרך כלל משמשים כביטחונות פיננסיים מניות, איגרות חוב, פיקדונות וצ'קים דחויים וכדומה. לדוגמה: כאשר לוקחים משכנתה, הנכס הנרכש משמש כביטחון לפירעון ההלוואה.​

בין-בנקאי

זוהי הגדרה כוללת לפעילות המתרחשת בין בנקים מסחריים, לדוגמה: הוראת תשלום הנשלחת על ידי בנק אחד המורה על חיוב חשבון הסליקה של אותו בנק, לטובת זיכוי חשבון הסליקה של בנק אחר נקראת 'העברת כספים בין-בנקאית'.​

גרירת הלוואה

מתן שיעבוד נכס חלופי במקום זה שהיה ממושכן קודם לכן, על מנת להבטיח את החזר ההלוואה וזאת ללא שינוי בתנאי ההלוואה הקיימים, למעט סיבות סבירות שיובאו לידיעת הלווה.​

גילוי נאות

חובתו של אדם, ארגון או כל גוף הנותן שירות לתת את כל המידע המהותי שיש בכוחו כדי להשפיע על תוצאות הנוגעות לצד שלישי ולהימנע מהטעיית הציבור.

 דירוג אשראי

דירוג אשראי הוא סוג של ציון אשר ניתן לחברות, מדינות ואנשים פרטיים, המגדיר את יכולת החזר ההלוואה שלהם. החישוב מסתמך על ההון העצמי של הלווה, מצב נכסים, היסטוריה פיננסית ומספר ההתחייבויות הקיימות לגוף המוערך. לרוב מי שנוהגים להשתמש בדירוג זה הם משקיעים אשר רוצים להעריך את הסיכון של יכולת פירעון ההלוואה מהצד הלווה בעסקה.
 
מושגים פיננסיים: גרף אדום מעל לדיאגרמות שחורות

הלוואה

סכום כסף שאדם או גוף מסוים מלווה לאחר, וזאת בהתניה שעל הצד שקיבל את הכסף להחזיר אותו במועד מאוחר יותר על פי תנאים שנקבעו מראש בהסכם. לעיתים סכום ההחזר כולל ריבית ולפעמים גם הצמדה.​
ישנם מגוון סוגים של הלוואות, אך אלו הן ה-3 העיקריות:
  • הלוואה משלימה

הלוואה שניתנת על ידי הבנק ומהווה השלמה כתוספת להלוואה מוכוונת ומותאמת לאותה מטרה.​
  • הלוואת בלון

זוהי הגדרה להלוואה שבמהלך כל תקופתה הלווה משלם רק תשלומי ריבית, ואילו הקרן נפרעת במלואה בסיום התקופה. יש גם מקרים בהם הריבית משולמת בסוף התקופה.​

  • הלוואת גרייס

בהלוואה זו תשלום הקרן ולפעמים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחים למועד מסוים בתוך תקופת ההלוואה.​

הצמדה למדד

הלוואה אשר ניתנת בריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן והמשתנה על פי גובה המדד שמכיל בתוכו סל של 100 מוצרים הכוללים ירקות, פירות, מחירי דיור, ביגוד ועוד. המדד מתפרסם כל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ועל פי השינויים החלים במדד זה ישולמו הקרן והריבית של ההלוואה.

הצמדה למט"ח

הלוואה אשר ניתנת בריבית הצמודה לשינויים בשער החליפין של מטבע כזה או אחר, כפי שנקבע במועד לקיחת ההלוואה.

חוב אבוד

סכום כסף שחייבים לבית עסק והוא עדיין לא נפרע, נחשב להפסד. אם הוכח כי אי אפשר לגבות את החוב, הוא יימחק מהמאזן ויירשם בספרי התאגיד כהוצאה.

יום עסקים

הגדרה זו מתייחסת ליום שבו רוב סניפי הבנק פתוחים. בימי ראשון עד חמישי יום העסקים מסתיים בשעה 18:30, ובימי שישי וערבי חג עד השעה 14:00.

כושר החזר

כושר ההחזר הוא היכולת של הלווה לעמוד בתשלומים שנקבעו לו על מנת להחזיר את ההלוואה.

כלכלת שוק

כלכלת שוק מכונה לרוב גם כלכלה חופשית, במצב זה הפעילות הכלכלית מתנהלת על פי ההיצע והביקוש הקיימים במשק וללא כל התערבות ממשלתית.
מושגים פיננסיים: ערימת מטבעות וברקע שעון עתיק

לוח סילוקין

טבלה מפורטת המציגה את דרך סילוקו ההדרגתי של חוב לפי התנאים שהוגדרו מראש בעת לקיחת ההלוואה.

לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר – מוכר כלוח שפיצר

טבלה אשר מפרטת את דרך סילוק החוב ומבוססת על תשלום חודשי קבוע, למעט הפרשי הצמדה אם קיימים, לאורך כל חיי ההלוואה. בתחילת התקופה רכיב הריבית גבוה בכל תשלום, אך הוא הולך ופוחת בכל פעם כשבמקביל גדל רכיב הקרן בתשלומים.

מדד המחירים לצרכן

מדד המתפרסם כל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומודד את השינויים שחלו במחירים בחודש הקודם.

עמלת פירעון מוקדם

סוג של מס הנגבה על ידי הצד המלווה מהלווה בעת פירעון מוקדם של ההלוואה. מטרת עמלה זו לשמש מעין פיצוי כלכלי למלווה על התקופה שנותרה עד סיום תקופת ההלוואה שעליה הוא לא יקבל ריבית, ובגינה הוא עלול לספוג הפסדים.

ערבות בנקאית

ערבות המונפקת על פי בקשתו של לקוח הבנק בו הוא מבקש את התחייבותו של הבנק לשלם לצד ג' את הסכום הנקוב במסמך המונפק אם וכאשר יידרש לכך.

פיקדון קצר מועד (פק"ם)

סכום כסף שהופקד למשמרת בבנק לתקופה קצרה שלא עולה על שנה אחת, כאשר התשואה על פיקדון זה היא בריבית שקלית, קבועה מראש לכל התקופה או משתנה בהתאם לשינויים החלים בריבית של בנק ישראל.

קופת גמל

תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני המוקמת על פי אישור משרד האוצר, במטרה שתשלם לעמיתיה תגמולים, קצבה או פיצויים לפי סוג הקופה. ההפקדות בקופה מזכות בהטבות מס בכפוף לקריטריונים שהחוק קבע.

קופת פנסיה

תכנית חיסכון אשר בה המעביד והעובד מפרישים פעם בחודש סכום כסף בשיעור כלשהו ממשכורתו של העובד. כאשר העובד יוצא לגמלאות (פנסיה) הוא יקבל בכל חודש סכום כסף בהתאם לסכומים שנצברו עבורו בקופה.
מושגים פיננסיים: ארנק עור עם שטרות ומכונית ספורט אדומה

קרן השתלמות

במקור תוכננה הקרן הזו לממן השתלמויות כמו כנסים מקצועיים ולימודים, אך כיום היא משמשת בעיקר כאפיק חיסכון לטווח בינוני. את הכסף אשר נצבר בקרן ניתן למשוך לאחר 6 שנות חיסכון ללא מס או לאחר 3 שנים, אך אז יש צורך לשלם מס על הרווחים.

ריבית

סכום כסף שניתן להרוויח מפיקדון או סכום כלשהו באחוזים שצריך לשלם על הלוואה. 
ישנם מגוון סוגים של ריביות:
  • ריבית בנק ישראל

הריבית שבה בנק ישראל לווה או מלווה כספים עבור או מתאגידים בנקאיים ונקבעת על ידי ועדה המוניטרית של הבנק.
  • ריבית דריבית

הגדרה זו מתייחסת לריבית שהצטברה על הקרן אשר מצטרפת לסכום הכולל בסופה של תקופת ההפקדה, לפיקדון מתווספת הקרן יחד עם הריבית שנצברה ויוצרת סכום חדש, כאשר בסיום כל תקופת חידוש הריבית נפרעת לחשבון העובר ושב.
  • ריבית משתנה

כשלוקחים הלוואה בריבית משתנה צריך לקחת בחשבון כי אחת לתקופה חל שינוי בריבית על פי בסיס שנקבע מראש בעת החתימה על טפסי ההלוואה.
  • ריבית נומינלית

גובה הריבית שנקבעה לעסקה פיננסית למשך זמן מוגדר שלא לוקחת בחשבון כל שינוי בערך הכסף.
  • ריבית פריים

שיעור הריבית שנקבעת בכל בנק על פי בסיס הריבית של בנק ישראל ובתוספת מירווח.
  • ריבית קבועה

ריבית שלא משתנה למשך כל תקופת הפיקדון או כל חיי ההלוואה.
  • ריבית ריאלית

גובה ריבית שנקבע לעסקה כלשהי, אשר ממנה יש צורך לנכות את שיעור האינפלציה למשך זמן מוגדר.

שער יציג

מייצג ערך של מטבע חוץ אחד מול מטבע חוץ אחר, כאשר שער החליפין נקבע על פי בנק ישראל בכל יום עסקים בהתאם לשער האמצע של נתוני המסחר זמן קצר לפני פרסומם.

תשואה

 תשואה מציינת רווח או הפסד על השקעה מסוימת ונמדדת באחוזים אל מול סך ההשקעה המקורית.

תשואה ריאלית

 תשואה זו משקפת רווחים במונחים כמו כוח קנייה נוסף למשקיע. זאת אומרת, כי קיימת יכולת לרכוש יותר מוצרים כעת מאשר לפני מספר שנים באותו סכום.
 
יש לציין שאין האמור בכתבה זו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על ידי איש מקצוע או תמריץ לבצע עסקאות פיננסיים על סמך המידע שהוצג, שכן תפקידו של מילון זה הוא רק לתת הסבר בשפה פשוטה.

 

הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.

כתוב תגובה

תוכן התגובה:
הצג את כל התגובות (0)
הצטרף בחינם לשירות
התכוונת ל:
המשך עם: Google
בלחיצתך על "הרשם", הינך מסכים ל תנאי שימוש ו הצהרת הפרטיות שלנו ומאשר קבלת מיילים מהאתר.